Полични Сталажи

Поличните сталажи генерално се користат за повеќе видови на роба која се поставува директно на полиците (ситна роба, кутии, пластични садови, класери, папки, книги и сл.). Со поличните сталажи може ефикасно да се искористи складишниот простор, да се зголеми складишниот капацитет и јасноста на складираните материјали и стоки. Тие главно се дизајнирани за употреба во затворен магацин со квалитетен бетонски под.

Опис на поличните сталажи

Галерија